Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
134
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fokusavimas
Jûs galite vaizdo ryškum¹ nustatyti tokiais metodais.
Jûs galite pasirinkti autofokusavimo režim¹ iš l (pavienis fokusavimas), 
kai vaizdo ryškumas yra nustatomas iki pusës nuspaudus užrakto paleidimo 
mygtuk¹ ir jis fiksuojamas tokioje padëtyje ir k (nepertraukiamas 
fokusavimas), kai vaizdo ryškumas yra reguliuojamas nepertraukiamai, 
kol iki pusës yra nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas, ir f (Auto) 
kuris automatiškai ásijungia tarp l ir k. Gamyklinë nuostata yra 
f. 
1
Fokusavimo režimo selektoriø 
nustatykite á padëtá 
=.
=
Autofokusavimas
Iki pusës nuspaudus užrakto paleidimo 
mygtuk¹, fotoaparatas automatiškai 
fokusuoja fotografuojam¹ subjekt¹.
\
Rankinis fokusavimas
Vaizdo ryškumas nustatomas rankiniu bûdu.
Autofokusavimo režimo išrinkimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 134  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM