Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
135
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Žiûrëkite per vaizdo ieškiklá 
ir iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Atsiras fokuso indikatorius ] ir jûs 
girdësite pyptelëjim¹, jeigu subjektas 
yra sufokusuotas. (Jeigu indikatorius 
blykèioja, subjektas nepatenka 
á fokusavimo rëmelá.) 
Jûs galite fotoaparat¹ nustatyti taip, kad fotografuojamo vaizdo ryškumas 
bûtø nustatomas paspaudus 
=/L mygtuk¹. Naudokite šá nustatym¹, 
jeigu autofokusavimas, kai yra iki pusës nuspaustas užrakto paleidimo 
mygtukas yra nepageidaujamas.
1
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) meniu langas. 
Naudojantis 
=/L mygtuku sufokusuoti subjekt¹
Fokusavimo indikatorius
K-r_OPM_LIT.book  Page 135  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM