Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
136
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
išrinkite [Enable AF1] (Galima 
AF) ar [Enable AF2] (Galima AF).
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
5
Kol žiûrite per vaizdo ieškiklá, 
paspauskite 
=/L mygtuk¹.
Autofokusas atliktas.
Enable AF1 
(Galima AF)
Automatinis fokusavimas yra atliekamas naudojantis 
=/L mygtuku arba užrakto paleidimo mygtuku. 
(gamyklinë nuostata)
Enable AF2 
(Galima AF)
Automatinis fokusavimas yra atliekamas tik kai yra 
nuspaustas 
=/L mygtukas ir nëra atliekamas, 
iki pusës nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹. 
Cancel AF (AF 
atšaukimas)
Kol yra nuspaustas 
=/L mygtukas, vaizdo 
ieškiklyje bus atvaizduota \. Kai yra nuspaustas 
užrakto paleidimo mygtukas, automatinis fokusavimas 
nebus aktyvuojamas. (Piršt¹ atitraukdami nuo 
=/
L mygtuko, jûs iškart sugrášite á autofokusavimo 
režim¹.)
AE Lock (AE 
fiksavimas)
Ekspozicijos nustatymas yra fiksuotas kai 
=/L 
mygtukas nuspaustas. (132 psl.)
AF/AE-L Button
AF is performed when the
Cancel
OK
OK
MENU
AF/AE-L button is pressed
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
AF1
AF2
AE-L
AF
K-r_OPM_LIT.book  Page 136  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM