Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
137
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jûs galite pasirinkti tris autofokuso režimus.
AF režimo nustatymas
f
Auto
Pagal fotografuojam¹ subjekt¹, jûs galite automatiškai 
persijungti tarp l ir k režimo.(standartinis 
nustatymas)
• [AF Mode] (AF režimas) fiksuota á f in I (Auto Picture 
(Automatinis fotografavimas)) režim¹.
• Netgi jei f yra pasirinkta, [AF Mode] (AF režimas) 
fiksuojama á l kai fotografuojama Live View 
su pasirinktu režimu e, K, b, c ar a.
l
Pavienis 
autofokusavimas
Kai užrakto paleidimo mygtukas paspaustas iki puses 
sufokusuoti objekt¹, fokusas fiksuojamas šioje padëtyje 
(Focus Lock). Sufokusuoti kit¹ objekt¹ atleiskite piršt¹, 
ir tada paspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹ iki puses vël.
• [AF Mode] (AF režimas) fiksuotas l in = (Portrait 
(Portretas)), s (Landscape (Kraštovaizdis)), q (Macro 
(Makrofotografavimas)), . (Night Scene Portrait (Nakties 
kraštovaizdžio portretas)) ir a (Flash Off (Blykstë išjungta)) 
Picture režime ar 
A (Night Scene (Nakties kraštovaizdis)), 
Q (Surf & Snow (Bangos ir sniegas)), 
K (Food (Maistas)), 
K (Sunset (Saulëlydis)), Z (Night Scene HDR (Nakties 
kraštovaizdis)), U (Candlelight (Vakarëlis)), ir 
E (Museum 
(Muziejus)) of 
H (Scene (Scena)) režime.
• AF šviesa ásijungs kai reikës. (139 psl.)
• Nustatykite veiksmo prioritet¹, kai užrakto paleidimo 
mygtukas paspaustas pilnai [9. AF.S Setting] (AF.S nuostata)  
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu (97 psl.).
1
Focus-priority 
(Fokuso 
prioritetas)
Paleidimo mygtukas negali bûti 
paleistas, kol subjektas fokuse. 
(gamyklinë nuostata)
Jei objektas per arti fotoaparato, 
ženkite atgal ir tada 
fotografuokite. Jei objekt¹ sunku 
sufokusuoti (77 psl.), reguliuokite 
fokus¹ rankiniu bûdu. (146 psl.)
2
Release-priority 
(Paleidimo 
prioritetas)
Paleidimo mygtukas gali bûti 
paleistas net jei objektas 
nesufokusuotas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 137  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM