Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
138
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Fokusavimo režimo selektoriø nustatykite á 
= padëtá.
2
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
k
Nepertraukiamas 
autofokusavimas
Fotoaparatas nepertraukiamai fokusuoja subjekt¹, 
kol iki pusës nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas. 
Fokuso indikatorius ] atsiras vaizdo ieškiklyje ir pasigirs 
pyptelëjimas. Net jeigu subjektas nëra sufokusuotas, užrakto 
mechanizmas pasileis, iki galo nuspaudus užrakto paleidimo 
mygtuk¹. 
• Atsiranda tik tada, kai režimo išrinkimo diskas nustatytas á e, 
K, b, c arba a padëtá.
• [AF Mode] (AF režimas) fiksuojama á k režime 
\ (Moving 
Object (Judantys objektai)) fotografavimo režimas ir 
n (Stage Lighting (Scenos apšvietimas)), R (Kids (Vaikai)), 
Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai)) ir l (Night Snap 
(Fotografavimas naktá)) 
H (Scene (Scena)) režimo. 
• Jeigu užrakto paleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusës 
arba 
=/L mygtukas yra naudojamas ryškumo 
nustatymui, fotoaparatas automatiškai seka subjekt¹, 
jeigu jis apibrëžiamas kaip judantis objektas.
• Nustatykite veiksmo prioritet¹ nepertraukiamam 
fotografavimui [10. AF.C Setting] (AF.C nuostata)  
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu (97 psl.).
1
Focus-priority 
(Fokuso 
prioritetas)
Fotografavimas suteikiant 
prioritet¹ objekt¹ laikyti fokuse 
esant nepertraukiamo 
fotografavimo režimui. 
(gamyklinë nuostata)
2
FPS-priority 
(FPS-prioritetas)
Fotografavimas suteikiant 
prioritet¹ išlaikymui esant 
nepertraukiamo fotografavimo 
režimui.
K-r_OPM_LIT.book  Page 138  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM