Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
139
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[AF Mode] (AF režimas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [AF Mode] (AF režimas) 
meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
AF režim¹.
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
• Jûs galite pasirinkti iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu (94 psl.).
• [AF Mode] (AF režimas) negalima keisti kai fotografavimo režimas nustatytas 
Picture režimu ar 
H (Scene (Scena)) režime.
• Visada fotoaparate išrinkite l jeigu naudojate greito-pakeitimo 
fokusavimo sistem¹ su DA objektyvu.
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
AF Mode
AF.A
OFF
OFF
MENU
AF.S
AF.S
AF.C
AF.C
OK
AF.A
AF.A
AF Mode
Cancel
OK
Jûs galite nustatyti naudoti ar ne AF lemputæ l režime 
[11. AF Assist Light] (AF pagalbinë lemputë) [A Custom Setting 2] 
(Vartotojo nuostata) meniu (97 psl.).
1
On  (Ájungta)
Lengvesniam fokusavimui kai objektas tamsoje, 
AF lemputë ásijung kai užrakto paleidimo mygtukas 
paspaustas iki puses. (gamyklinë nuostata)
2
Off (Išjungta)
AF lemputë nebus naudojama.
K-r_OPM_LIT.book  Page 139  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM