Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
140
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jûs galite koreguoti AF fokusavimo padëtá.
1
[A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
išrinkite [21. AF Fine Adjustment] (AF detalus 
reguliavimas)  ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5). 
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [On] 
(Ájungta) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [21. AF Fine Adjustment] (AF detalus reguliavimas)  
meniu langas. 
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), reguliuokite 
reikšmæ. 
Galimos operacijos
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Nuostatos vertë yra išsaugoma aparato atmintyje.
5
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
AF tikslus koregavimas
• Prašome pasinaudoti [AF Fine Adjustment] (AF detalus reguliavimas) 
tik tada, kai yra bûtina. Problema gali iškilti, kai reguliavimo metu, 
fotografuojant autofokusavimo režimu, gali bûti sudëtinga vaizdus 
nufotografuoti su atitinkamu nustatytu fokusavimu. 
• Bet koks fotoaparato sujudëjimas, bandymo fotografuoti metu, reguliuojant 
fokus¹, gali sudaryti sunkumø pasiekti tinkam¹ fokuso padëtá. Todël visada 
pasinaudokite trikoju, kai atliekate bandymo kadrus.
Keturkryptis selektorius (5)
Pritaikykite fokusavim¹ artimesnei pozicijai.
Keturkryptis selektorius (4)
Tolimesnei pozicijai nustato fokus¹.
| mygtukas
Atstato nuostatos vertæ ±0.
21. AF Fine Adjustment
MENU
±0
Cancel
OK
OK
+3
K-r_OPM_LIT.book  Page 140  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM