Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
141
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
6
Padarykite bandom¹já kadr¹.
Jûs galite patikrinti fokuso pozicij¹ padidindami vaizd¹ skaitmeninës 
peržiûros metu (151 psl.) arba tiesioginës peržiûros metu (173 psl.)
Išrenkama vaizdo dalis vaizdo ieškiklyje, kuri¹ pageidaujate sufokusuoti. 
Išrinktasis AF taškas vaizdo ieškiklyje švies raudonai. (Superimpose AF 
Area (AF zonos perkomponavimas))
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[Select AF point] (Išrinkti AF 
tašk¹) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Select AF point] (Išrinkti 
AF tašk¹) langas.
Pasirinkite [Off] (Išjungta) žingnyje 2 panaikinti reguiliavimo vertës efekt¹ (beje 
tai neatšaukia vertës).
Fokusavimo zonos išrinkimas (AF taškas)
b
Auto (5 AF Points 
(AF taškai))
Iš 5 AF taškø, fotoaparatas išrenka optimaliausi¹ 
AF tašk¹, net jeigu subjektas nëra kadro centre.
c
Auto (11 AF Points 
(AF taškø))
Iš 11 AF taškø, fotoaparatas išrenka optimaliausi¹ 
AF tašk¹, net jeigu subjektas nëra kadro centre.
S Select (Išrinkti)
Išrenkama fokusavimo zona iš vienuolikos AF 
zonos taškø. 
O Spot
Fotoaparatas nustato fokusavimo zon¹ vaizdo 
ieškiklio centre.
12
M
[
37
]
Select AF Point
Auto (5 AF Points)
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 141  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM