Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
142
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
3
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
45) norëdami 
pasirinkti fokusavimo zon¹.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
1
Nustatykite fokusavimo zon¹ 
ir paspauskite 4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas 
fotografuoti vaizdus.
• Jûs galite keisit nustatymus iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) 
meniu (93 psl.).
• AF taškas nebus atvaizduojamas vaizdo ieškiklyje, jeigu [A Custom 
Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu [8. Superimpose AF Area] (AF zonos 
perdengimas) punktui yra išrinkta [Off] (Išjungta) nuostata. 
• AF taškas yra fiksuojamas O nekreipiant dëmesio á nustatym¹ 
su objektyvais kitais, nei DA, DA L, D FA, FA J, FA arba F objektyvais. 
Fokusavimo padëties nustatymas AF rëmelyje
Select AF Point
Auto (5 AF Points)
MENU
AUTO
Cancel
OK
OK
Select AF Point
MENU
Cancel
OK
OK
Select
K-r_OPM_LIT.book  Page 142  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM