Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
143
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), 
pakeiskite AF tašk¹.
Pasirinktas AF taškas pasirodo 
bûsenos ekrane.
Galimos operacijos
Vaizdo ieškiklyje ims šviesti AF taškas 
raudonai (Superimpose AF Area (AF 
zonos perkomponavimas)) ir jûs galite 
patikrinti, kur nustatëte AF tašk¹.
4 mygtukas
AF taškas grážta á AF rëmo centr¹.
Laikykite nuspaudæ 
4 mygtuk¹
Negalima keisti AF taško ir leidžia keturkrypèio 
selektoriaus (2345) valdym¹. Leisti keisti 
AF taškus, spaspauskite 
4 mygtuk¹ kai 
tiesioginiø mygtukø valdymas galimas. 
Jûs girdësite pyptelëjim¹ perjungiant režimus. 
Pakeista AF pozcija yra išsaugojama, kai fotoaparatas išjungiamas, 
arba kai fokusavimo zona pakeièiama á b, c ar O.
AF.A
1/
ISO
AUTO
20
5.6
AWB
F
1
1
2
2
+3
-3
12
M
[
37
]
JPEG
800
AUTO
PICT
OK
1
S
K-r_OPM_LIT.book  Page 143  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM