Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
144
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jeigu subjektas nepatenka á fokusavimo zon¹, fotoaparatas negali 
automatiškai sufokusuoti fotografuojamo subjekto. Šioje situacijoje 
[AF Mode] (AF režimas) nustatykite á l (Pavienis fokusavimas), 
nukreipti fokusavimo rëmelá tiesiai á subjekt¹, pasinaudoti fokuso 
fiksavimo funkcija (Focus Lock), ir perkomponuoti vaizd¹. 
1
Nustatykite [AF Mode] (AF režimas) á l.
Išsamesnë informacija yra pateikta 137 psl..
2
Vaizdo ieškiklyje 
sukomponuokite 
pageidaujam¹ vaizd¹.
3
Vaizdo ieškiklyje nustatykite, 
kad fotografuojamas vaizdas 
bûtø rëmelio centre ir iki pusës 
nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹.
Atsiras fokuso indikatorius ] ir jûs 
girdësite pyptelëjim¹, jeigu subjektas 
yra fokusavimo rëmelio centre. 
(Jeigu indikatorius blykèioja, subjektas 
nepatenka á fokusavimo rëmelá).
4
Užfiksuokite vaizdo ryškum¹.
Iki pusës laikykite nuspaust¹ užrakto paleidimo mygtuk¹. 
Vaizdo ryškumas liks užfiksuotas.
Fokuso fiksavimas (Fokuso fiksavimas)
Pavyzdžiui) Subjektas yra 
nesufokusuotas, o vietoje 
jo sufokusuotas fonas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 144  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM