Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
145
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
5
Kol laikote nuspaudæ užrakto 
paleidimo mygtuk¹, 
perkomponuokite vaizd¹.
• Kol fokuso indikatorius ] yra atvaizduojamas, vaizdo ryškumas 
yra fiksuojamas.
• Vaizdo ryškumo fiksavimo režimu pasukus artinimo žied¹, subjektas 
gali išeiti iš fokusavimo rëmelio ribø.
• Kai subjektas yra sufokusuotas, pyptelëjimas bus išjungtas. (294 psl.)
• Nebus galima nustatyti fokuso fiksavimo, kai [AF Mode] (AF režimas) yra 
išrinktas k (Nepertraukiamas autofokusavimas) ar vaizdo fotografavimo 
režimu yra išrinktas 
\ (Moving Object (Judantys objektai)) režimas arba 
n (Stage Lighting (Scenos apšvietimas)), R (Kids (Vaikai)), Y (Pet 
(Naminiai gyvûnëliai)) ar l (Night Snap (Fotografavimas naktá)) of 
(Scene (Scena)) režime. Tokiu atveju, kol bus nuspaustas užrakto paleidimo 
mygtukas, autofokusas nepertraukiamai nustatinëja fotografuojamo vaizdo 
ryškum¹, kol nebus atleistas užrakto paleidimo mygtukas. (Nepertraukiamas 
autofokusavimas)
Ekspozicijos fiksavimas kai fokusas yra fiksuotas
[A Custom Setting 1] (Vartotojo 
nuostata) meniu (96 psl.) lange 
išrinkdami [5. AE-L with AF Locked] 
(AE-L su AF fiksavimu), fiksuokite 
ekspozicijos reikšmæ, kol fokusas yra 
užfiksuotas. Gamyklinë nuostata yra 
tokia, kad ekspozicija nëra fiksuojama, 
kol fiksuojamas fokusas.
1
Off (Išjungta)
Ekspozicija nëra fiksuojama, kai fokusas 
yra fiksuojamas.
2
On (Ájungta)
Ekspozicija yra fiksuojama, kai fokusas 
yra fiksuojamas.
5.
1
2
MENU
OK
AE-L with AF Locked
Off
On
AE is locked
Cancel
when the focus
is locked
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 145  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM