Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
146
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Kai fokusuojate rankiniu bûdu, galite naudotis fokuso indikatoriumi 
ar matiniu laukeliu vaizdo ieškiklyje.
Kai bus nustatytas fotografuojamo subjekto vaizdo ryškumas, net 
rankinio fokusavimo režimu, vaizdo ieškiklyje atsiras ] indikatorius.
Jûs galite rankiniu bûdu sureguliuoti vaizdo ryškum¹, naudodamiesi 
fokuso indikatoriumi ].
1
Fokusavimo režimo selektoriø 
nustatykite á  
\.
2
Žiûrëdami per vaizdo ieškiklá, 
iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹ ir pasukite 
fokusavimo žied¹.
Fokuso reguliavimas rankiniu bûdu 
(Rankinis fokusavimas)
Fokuso indikatoriaus naudojimas
MF
AF
K-r_OPM_LIT.book  Page 146  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM