Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
147
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Atsiras fokuso indikatorius ] ir jus 
išgirsite pyptelëjim¹, kai subjektas 
bus sufokusuotas.
Jûs galite rankiniu bûdu sureguliuoti vaizdo ryškum¹, naudodamiesi 
vaizdo ieškiklio matiniu laukeliu.
1
Fokusavimo režimo selektoriø 
nustatykite á  
\.
2
Žiûrëdami per vaizdo ieškiklá, 
sukite fokusavimo žied¹, kol 
subjektas fokusavimo ekrane 
taps ryškus. 
• Rankinio fokusavimo režimas naudoja vaizdo ieškiklio matiná laukelá, 
kai subjekt¹ yra sunku sufokusuoti (77 psl.) ir fokuso indikatorius 
neatsiras ekrane.
• Kai subjektas yra sufokusuotas, pyptelëjimas bus išjungtas. (294 psl.)
Naudojantis vaizdo ieškiklio matiniu laukeliu
Fokusavimo indikatorius
MF
AF
K-r_OPM_LIT.book  Page 147  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM