Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
148
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fotografavimas pagaunamo fokuso režimu
Kai [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu lange (98 psl.) 
[20. Catch-in Focus] (Pagaunamas fokusas) punktui yra priskirta [On] 
(Ájungta) nuostata, jeigu [AF Mode] (AF režimas) režimui yra išrinkta 
f ar l ir vienas iš nurodytø objektyvo tipø yra pritvirtintas prie 
fotoaparato, tai yra galimas fotografavimas pagaunamo fokuso 
režimu ir fotoaparato užraktas pasileis automatiškai, kai subjektas 
bus sufokusuotas. 
• Rankinio fokusavimo objektyvas
• DA arba FA objektyvai turi 
= ir \ nustatym¹ ant objektyvo 
(prieš fotografavim¹ turi bûti išrinktas \)
  Kaip fotografuoti vaizdus
1 Prie fotoaparato pritvirtinkite tinkam¹ objektyv¹.
2 Fokusavimo režimo selektoriø nustatykite á 
= padëtá.
3 Nustatykite [AF Mode] (AF režimas) á f ar l. 
4 Nustatykite fokus¹ á padëtá, kur subjektas turëtø praslinkti.
5 Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Užrakto mechanizmas automatiškai pasileis, kai subjektas 
pateks á fokusavimo rëmelá nustatytoje padëtyje. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 148  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM