Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
149
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Patikrinimas komponavimo, 
ekspozicijos ir fokusavimo 
prieš fotografavim¹ (Peržiûra)
Prieš fotografavim¹ jûs galite pasinaudodami peržiûros funkcija, patikrinti 
ryškumo zonos gylá, vaizdo komponavim¹, ekspozicij¹ ir vaizdo ryškum¹.
Yra du peržiûros metodai.
Pirmiausia, priskirkite peržiûros funkcij¹ | mygtukui. 
1
Pasirinkite [Green Button] 
(Green mygtukas) 
[
A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Green Button] (Green 
mygtukas) meniu langas.
Preview Method 
(Peržiûros metodas)
Aprašymas
|
Optical Preview 
(Optinë peržiûra)
Naudojama ryškumo zonos gylio 
patikrinimui vaizdo ieškiklyje.
e
Digital Preview 
(Skaitmeninë peržiûra)
Naudojama vaizdo komponavimo, 
ekspozicijos ir fokuso patikrinimui ekrane.
Jûs taip pat galite naudotis Live View funkcija, norëdami realiuoju laiku matyti 
vaizd¹. Žiûrëkite 173 psl. detaliau.
Peržiûros funkcijos priskyrimas Green 
mygtukui
Exit
MENU
1 2 3
4
Green Button
AF/AE-L Button
Memory
Color Space
RAW File Format
Shake Reduction
Input Focal Length
35mm
sRGB
PEF
AF1
K-r_OPM_LIT.book  Page 149  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM