Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
150
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
3
Naudokite keturkryptá selektoriø 
(
23) norëdami pasirinkti 
[Optical Preview (Optinë 
peržiûra)] ar [Digital Preview] 
(Skaitmeninë peržiûra) ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jei pasirinkote [Optical Preview (Optinë 
peržiûra)], žiûrëkite žingsná 6.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Histogram] (Histograma), 
[Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi 
zona) ar [Enlarge Instant Review] 
(Padidinta greita peržiûra) .
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
išrinkite 
arba P.
6
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Optinës peržiûros režimas bus išrinktas á |, o fotoaparatas persijungs 
á fotografavimo režim¹.
Kol nustatinëjama daugkartinë ekspozicija, peržiûra yra optinë peržiûra, 
nepaisant Optical Preview nustatymo.
MENU
P LINE
P SHIFT
Green Button
Action in M Mode
Green Button
E-dial in Program
Green Button
MENU
Cancel
OK
OK
Custom Image
Optical Preview
Digital Preview
Green Button
Cross Processing
One Push File Format
RAW
Digital Filter
Green Button
Digital Preview
MENU
Histogram
Bright/Dark Area
Enlarge Instant Review
K-r_OPM_LIT.book  Page 150  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM