Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
151
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Aparat¹ nukreipkite taip, kad 
fotografuojamo subjekto vaizdas 
patektø á AF rëmelá ir iki pusës 
nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹, sufokusuokite 
subjekt¹.
2
Kol žiûrite per vaizdo ieškiklá, 
pagrindiná selektoriø pasukite 
á 
| padëtá.
Kol pagrindinis selektorius yra nustatytas 
á | padëtá, jûs galite vaizdo ieškiklyje 
patikrinti ryškumo zonos gylá.
Šiuo atveju, jokios fotografavimo 
informacijos vaizdo jutiklyje negali 
atvaizduoti ri užraktas negali bûti paleistas.
3
Nuimkite piršt¹ nuo | mygtuko.
Optinës peržiûros režimas bus išrinktas, o fotoaparatas persijungs 
á fotografavimo režim¹.
1
Sufokusuokite subjekt¹, 
o po to vaizdo ieškiklyje 
sukomponuokite vaizd¹ 
ir paspauskite mygtuk¹ 
|.
Optinës peržiûros atvaizdavimas
Skaitmeninës peržiûros nustatymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 151  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM