Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
152
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Peržiûros metu ekrane atsiras (|) 
ženklelis ir jus galësite patikrinti vaizdo 
komponavim¹, ekspozicij¹ ir vaizdo 
ryškum¹.
Galimos operacijos
2
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Skaitmeninë peržiûra yra baigta ir veikia autofokusas.
E-diskas
Išdidina peržiûrim¹ nuotrauk¹ (243 psl.).
M mygtukas
Išsaugo peržiûrim¹ nuotrauk¹. Pasirinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir passpauskite 
4 mygtuk¹.
Didžiausia atvaizdavimo trukmë skaitmeninës peržiûros metu yra 
60 sekundžiø.
INFO
K-r_OPM_LIT.book  Page 152  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM