Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
153
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Naudojantis sujudëjimo sumažinimo 
funkcija, kad bûtø galima išvengti 
fotoaparato sujudëjimo
Shake Reduction sujudëjimo sumažinimo funkcijos dëka, yra 
sumažinamas fotoaparato sujudëjimas, paspaudus užrakto paleidimo 
mygtuk¹. Tai yra labiausiai naudojama, vaizdus fotografuojant situacijoje, 
kai aparatas gali sujudëti. Shake Reduction funkcijos dëka, užrakto 
sklendës greitis yra apytikriai 4 žingsniai, išvengiant rizikos, kad 
aparatas sujudëtø.
Sujudëjimo sumažinimo funkcija yra ideali, kai vaizdus fotografuojate 
tokiose situacijose.
• Kai fotografuojate vaizdus blogai apšviestose vietose, kaip antai 
lauke, naktá debesuot¹ dien¹ ir šešëlyje
• Vaizdus fotografuojant teleobjektyvo režimu
Naudojant Shake Reduction Funkcija
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija nekompensuoja atsirandanèio neryškumo, 
fotografuojant judam¹ subjekt¹. Fotografuojant judamus vaizdus, padidinkite 
sklendës greitá.
• Shake Reduction sujudëjimo sumažinimo funkcija gali nepilnai sumažinti 
fotoaparato sujudëjim¹, fotografuojant vaizdus iš arti. Tokiu atveju 
rekomenduojama išjungti sujudëjimo sumažinimo funkcij¹ ir fotoaparat¹ 
pritvirtinti prie trikojo. 
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija gali nepilnai veikti, kai yra nustatytas didelis 
išlaikymas, pavyzdžiui kai yra fotografuojami judami vaizdai arba nakties 
kraštovaizdis. Tokiu atveju rekomenduojama išjungti sujudëjimo sumažinimo 
funkcij¹ ir fotoaparat¹ pritvirtinti prie trikojo. 
Vaizdas yra nufotografuotas 
su sujudëjimo sumažinimo funkcija
Neryškus vaizdas
K-r_OPM_LIT.book  Page 153  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM