Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
154
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[Shake Reduction] (Sujudëjimo 
sumažinimas) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Shake Reduction] 
(Sujudëjimo sumažinimas) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
ar l.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
5
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
k atsiras vaizdo ieškiklyje 
ir bus suaktyvinta Shake Reduction 
sujudëjimo sumažinimo funkcija.
Sujudëjimo sumažinimo funkcijos nustatymas
k
Naudoja Shake Reduction. 
(standartinis nustatymas) 
l
Nenaudoja Shake Reduction.
12
M
[
37
]
Shake Reduction
On
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
OK
MENU
Shake Reduction
Cancel
OK
On
K-r_OPM_LIT.book  Page 154  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM