Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
155
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Shake Reduction sujudëjimo sumažinimo funkcija veikia pagal pritvirtinto 
objektyvo informacij¹, kaip antai, objektyvo židinio nuotolá.
Jeigu prie fotoaparato yra pritvirtintas DA, DA L, D FA, FA J, FA arba F 
objektyvas, suaktyvinus Shake Reduction sujudëjimo sumažinimo 
funkcij¹, automatiškai atsiras informacija apie pritvirtint¹ objektyv¹.
Jei naudojate objektyv¹ kurio židinio nuotolis neatpažiástamas 
automatiškai (340 psl.), [Input Focal Length] (Židinio nuotolio ávestis) 
ekrane atsiranda nustatymai kai fotoaparatas ájungtas su judesio 
sumažinimo funkcija 
k.
[Input Focal Length] (Židinio nuotolio ávestis) nustatymø meniu lange 
židinio nuotolá nustatykite rankiniu bûdu.
• Fotoaparat¹ pritvirtinus prie trikojo ásitikinkite, kad sujudëjimo sumažinimo 
funkcijos jungiklis yra perjungtas á išjungimo padëtá.
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs tokiose situacijose.
- self-timer shooting (Fotografavimas užrakto paleidimo laikmaèio režimu)
- fotografavimas nuotolinio valdymo režimu
- kai išlaikymas yra nustatytas h
- kai [Auto Align] (Auto lygiavimas) nustatyta P (Išjungta) [HDR Capture] 
(HDR fotografavimas) nustatymus
- naudodami blykstæ belaidžiame režime
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija automatiškai yra ájungta, kai fotografavimo 
režimui yra priskirta Z (Night Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) 
H (Scene (Scena)) režimai.
• Jûs galite pakeisti nustatymus iš [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) 
meniu (95 psl.).
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija neveiks iki galo (apytikriai 2 sekundes), 
tik ájungus aparato maitinim¹ arba tik išjungus automatinio maitinimo 
išsijungimo funkcij¹. Prieš švelniai nuspausdami užrakto paleidimo mygtuk¹ 
ir nufotografuodami vaizd¹, palaukite, kol sujudëjimo sumažinimo funkcija 
pasidarys stabili. Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹, vaizdo 
ieškiklio ekranëlyje atsiras 
k, reiškia fotoaparatas pasiruošæs 
nufotografuoti vaizd¹. 
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija yra galima su bet kokiais W 
suderinamais PENTAX objektyvais. Taèiau, jeigu diafragmos žiedas yra 
pasuktas á kit¹, nei á s (Auto) padëtá arba jeigu naudojamas objektyvas, 
be s padëties, fotoaparatas neveiks, nebent [22. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu) [Permitted] (Leidžiama) [A Custom Setting 4] 
(Vartotojo nuostata) režime. Nustatykite tai iš anksto. Beje kai kurios funkcijos 
bus negalimos. Išsamesnë informacija yra pateikta „Pažymëta [22. Using 
Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu)“ (342 psl.).
 
Kai objektyvo židinio nuotolis negali bûti aptiktas
K-r_OPM_LIT.book  Page 155  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM