Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
156
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45) arba 
naudodamiesi ratuku, 
nustatykite židinio nuotolá.
Pasirinkite vien¹ iš 34 židinio nuotolio 
reikšmiø. (Gamyklinë nuostata 
yra 35mm.)
2
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
• [Input Focal Length] (Židinio nuotolio ávestis) nustatymai ekrane neatsiras, 
kai naudosite objektyv¹, kurio židinio nuotolio automatiškai atpažinti 
negalima.  
• Jeigu yra naudojamas objektyvas, neturintis diafragmos nustatymo s 
padëties arba kai diafragma yra nustatyta á kit¹, nei s padëtá, [A Custom 
Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange [22. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu) punktui išrinkite [Permitted] (Leidžiama) 
nuostat¹. (342 psl.)
• Shake Reduction sujudëjimo sumažinimo efektas priklauso nuo 
fotografavimo atstumo ir židinio nuotolio informacijos. Sujudëjimo 
sumažinimo funkcija nebus efektyvi, fotografuojant vaizdus mažu atstumu.
8
10 12 15 18 20 24 28 30 35
40 45 50 55 65 70 75 85 100 120
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Jeigu jûsø objektyve nëra tokios židinio nuotolio padëties, kaip yra išvardyta 
viršuje, išrinkite reikšmæ artimiausi¹ faktiniam židinio nuotoliui (pavyzdžiui: 
[18], esant 17 mm ir [100], esant 105 mm).
• Naudojantis transfokavimo objektyvu, išrinkite faktiná židinio nuotolá 
transfokavimo skalëje tokiu pat metodu.
Jeigu pageidaujate pakeisti židinio nuotolio nuostat¹, [A Rec. Mode 4] 
(Árašymo režimas) meniu lange išrinkite [Input Focal Length] (Židinio nuotolio 
ávestis) punkt¹ (95 psl.).
Cancel
OK
OK
MENU
Input Focal Length
135
120
100
K-r_OPM_LIT.book  Page 156  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM