Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
157
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fotoaparatas turi following dviejø tipø laikmaèius.
1
Fotoaparat¹ pritvirtinkite 
prie trikojo.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) 
meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite g.
4
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
3) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
45), 
išrinkite 
g arba 
Z.
Fotografavimas, naudojantis užrakto 
paleidimo laikmaèiu
g
Self-timer (12 sec.) 
(Užrakto paleidimo 
laikmatis)
Užrakto mechanizmas pasileis apytikriai 
po 12 sekundžiø. Naudokite šá režim¹, jeigu 
nuotraukoje pageidaujate matyti save.
Z
Self-timer (2 sec.) 
(Užrakto paleidimo 
laikmatis)
Nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹, iškart 
pasikels veidrodis. (Veidrodžio pakëlimo funkcija). 
Užraktas pasileis po 2 sekundžiø. Naudokite šá režim¹, 
jeigu nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ 
pageidaujate išvengti fotoaparato sujudëjimo.
AE fiksavimas bus aktyvuotas ir ekspozicija 
užrakinama iš karto, kai veidrodis bus pakeltas. 
OK
MENU
2
s
2
s
Drive Mode
Cancel
OK
Self-timer (12 sec.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 157  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM