Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
158
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
6
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Ims veikti automatinio fokusavimo sistema. Kai bus nustatytas 
fotografuojamo subjekto vaizdo ryškumas, vaizdo ieškiklyje 
atsiras ] indikatorius. 
7
Iki galo nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Suaktyvinæ g režim¹, užrakto paleidimo 
laikmaèio priekinë ir galinë lemputës 
pradës blykèioti retai ir likus 2 sekundëms 
iki užrakto paleidimo ims blykèioti tankiai. 
Pasigirs pyptelëjimas ir jo dažnumas 
didës. Užraktas pasileis apytikriai po 12 sekundžiø, kai iki galo bus 
nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas. 
Suaktyvinus 
Z režim¹, užraktas pasileis apytikriai po 2 sekundžiø, 
kai iki galo bus nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas.
• Laikmaèio funkcija negalima 
\ (Moving Object (Judantys objektai)) 
fotografavimo režime R (Kids (Vaikai)) ar Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai)) 
H (Scene (Scena)) režime. 
• [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) meniu lange, išrinkus kit¹, 
nei g arba 
Z nuostat¹, atšaukite nepertraukiam¹ fotografavim¹. Nuostata 
yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinim¹, jeigu [A Rec. Mode 4] 
(Árašymo režimas) meniu lange suaktyvinus [Memory] (Atmintis) (315 psl.)
[Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) punktui yra išrinkta P (Išjungta) 
nuostata.
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs, kai yra išrinkta 
g arba 
Z.
• Jûs galite fotoaparate nustatyti, kad pyptelëjimai nepasigirstø. (294 psl.)
• Ekspozicija gali bûti nustatyta neteisingai, jeigu šviesa pateks per vaizdo 
ieškiklá. Pasinaudokite AE fiksavimo funkcija (132 psl.). Ignoruokite šviesos 
patekim¹ per vaizdo ieškiklá, kai yra išrinktas ekspozicijos režimas 
a (Manual (Rankinis)). 
K-r_OPM_LIT.book  Page 158  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM