Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
15
Ši naudojimo instrukcijø knygelë susideda iš tokiø skyriø.
Šios knygelës turinys
Šiame skyriuje yra paaiškinamos fotoaparato charakteristikos, priedai ir ávairiø 
daliø pavadinimai ir funkcijos.
Šiame skyriuje yra aprašyta, k¹ jums reikia daryti ásigijus fotoaparat¹ ir prieš 
pradedant fotografuoti. Perskaitykite šá skyriø ir vadovaukitës pateiktomis 
instrukcijomis.
Šiame skyriuje yra paaiškinamas vaizdø fotografavimas ir jø atkûrimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos su fotografavimu susijusios funkcijos.
Šiame skyriuje yra paaiškinama kaip naudotis vidine blykste ir išorinëmis 
blykstëmis.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos vaizdo konfigûravimo procedûros apdorojimui 
ir failo formato nustatymas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamas vaizdø atkûrimas, trinimas ir jø apsaugojimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos procedûros, kaip naudotis vaizdo filtrais ir vaizdø, 
árašytø RAW formatu apdorojimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos procedûros, kaip pakeisti fotoaparato nuostatas, 
kaip antai, ekrano nuostatas ir vaizdo katalogo pavadinimo pasirinkimas.
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip fotoaparat¹ prijungti prie kompiuterio ir átrauktos 
ádiegimo instrukcijos, ir paprasta vaizdø peržiûra naudojantis komplektuojama 
programine áranga.
Šiame skyriuje yra paaiškinama, k¹ daryti sutrikus fotoaparato veikimui, pateikiami 
papildomi priedai ir ávairios kitos galimybës.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
11
K-r_OPM_LIT.book  Page 15  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM