Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
159
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Užraktas gali bûti paleistas per atstum¹ naudojant papildom¹ distanciná 
pultelá (353 psl.).
Jûs galite pasirinkti vien¹ iš dviejø nustatymø distanciniam fotografavimui. 
1
Fotoaparat¹ pritvirtinkite 
prie trikojo.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) 
meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite h.
4
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
3) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
45), 
išrinkite 
harba i.
Blykèiojanti užrakto paleidimo laikmaèio 
lemputë ekranëlyje informuoja, kad 
fotoaparatas yra nuotolinio valdymo 
laukimo bûsenoje. 
Fotografavimas naudojantis nuotoliniu 
valdymu (Papildomai)
h
Remote Control (Nuotolinis 
valdymas)
Užraktas pasileis iškart, nuspaudus nuotolinio 
valdymo pultelio užrakto paleidimo mygtuk¹. 
i
Remote Control (3s delay) 
(Nuotolinis valdymas (3 sec 
atidëjimas))
Užraktas pasileis po 3 sekundžiø, nuspaudus 
nuotolinio valdymo pultelio užrakto paleidimo 
mygtuk¹.
OK
MENU
Drive Mode
Cancel
OK
Remote Control
K-r_OPM_LIT.book  Page 159  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM