Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
160
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
6
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Ims veikti automatinio fokusavimo sistema. Kai subjekto bus 
sufokusuotas, vaizdo ieškiklyje atsiras ] fokuso indikatorius.
7
Nuotolinio valdymo pultelá 
nukreipkite á fotoaparato priekyje 
esantá infraraudonøjø spinduliø 
jutiklá ir paspauskite nuotolinio 
valdymo pultelio užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo 
nuotolis yra apytikriai 4 metrai nuo fotoaparato priekio.
Nufotografavus pageidaujam¹ vaizd¹, užrakto paleidimo laikmaèio 
lemputë švies 2 sekundes, o paskui vël ims blykèioti. 
4 m
K-r_OPM_LIT.book  Page 160  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM