Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
161
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
• Nuotolinio valdymo fototgrafavimo funkcija negalima 
\ (Moving Object 
(Judantys objektai)) režime R (Kids (Vaikai)) ar Y (Pet (Naminiai 
gyvûnëliai)) 
H (Scene (Scena)) režime.
• Pagal nutylëjim¹, jûs negalite nustatyti fokus¹ su nuotolinio valdymo pulteliu. 
Sufokusuokite objekt¹ prieš fotografuodami. Kai [14. AF in Remote Control] 
(AF nuotolinio valdymo režimu) nustatyta á [On] (Ájungta) [A Custom 
Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu (97 psl.), galite naudoti pultelá 
fokusavimui. (AF negalimas su distanciniu pulteliu kai ájungtas Live View.)
• Kai naudojate distanciná pult¹ atsparø vandeniui O-RC1, AF galimas 
S mygtuku. 
{ mygtukas negalimas.
• Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, blykstë automatiškai nepasikels, net 
jeigu yra išrinktas blykstës režimas 
g (Auto Flash Discharge (Automatinë 
blykstës iškrova)). Prieš fotografuodami vaizd¹, paspauskite mygtuk¹ K/
i. (83 psl.)
• [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) meniu lange, išrinkus kit¹, nei 
h arba i nuostat¹, atšaukite nepertraukiam¹ fotografavim¹. Nuostata yra 
atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinim¹, jeigu [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu lange suaktyvinus [Memory] (Atmintis) (315 psl.), [Drive Mode] 
(Fotografavimo bûdo režimas) punktui yra išrinkta P (Išjungta) nuostata.
• Sujudëjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs, kai yra išrinkta 
harba i.
• Ekspozicija gali bûti nustatyta neteisingai, jeigu šviesa pateks per vaizdo 
ieškiklá. Pasinaudokite AE fiksavimo funkcija (132 psl.). Šviesos patekimas 
per vaizdo ieškiklá nebus efektyvus ekspozicijai, kai yra išrinktas ekspozicijos 
režimas a (Manual (Rankinis)).
• Esant prastam apšvietimui, nebus galima pasinaudoti nuotolinio valdymo 
režimu.
• Nuotolinio valdymo pulteliis F nuotolinio valdymo signal¹ á fotoaparat¹ gali 
pasiøsti apytikriai 30,000 kartø. Susisiekite su PENTAX serviso centru 
dël baterijos pakeitimo (tai jums kainuos). 
K-r_OPM_LIT.book  Page 161  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM