Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
162
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Nepertraukiamas vaizdø 
fotografavimas
Laikant nuspaust¹ užrakto paleidimo mygtuk¹, vaizdai bus fotografuojami 
vienas po kito nepertraukiamai.
Galimi du nepertraukiamo fotografavimo režimai.
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite g.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
3) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
45), 
išrinkite 
g arba h.
Continuous Shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas)
g
Continuous Shooting 
(Hi) (Nepertraukiamas 
fotografavimas)
Jeigu JPEG kokybei yra išrinkta E/C, 
iki 25 kadrø yra nepertraukiamai nufotografuojama, 
apytikriai 6 kps greièiu. Fotografavimo intervalas 
padidës, kadangi fotoaparato vidinis atminties 
kaupiklis bus užpildytas. 
h
Continuous Shooting 
(Lo) (Nepertraukiamas 
fotografavimas)
Jeigu JPEG kokybei yra išrinkta E/C, vaizdai 
bus nepertraukiamai fotografuojami apytikriai 2 kps 
greièiu, kol SD atminties kortelë bus užpildyta. 
Jeigu failo formatas yra [RAW], iki 12 kadrø g ir iki 36 kadrø h galite 
nufotografuoti nepertraukiamai. 
OK
MENU
Drive Mode
Cancel
OK
Continuous Shooting (Hi)
K-r_OPM_LIT.book  Page 162  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM