Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
163
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus nepertraukiamai.
5
Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Ims veikti automatinio fokusavimo sistema. Kai subjekto bus 
sufokusuotas, vaizdo ieškiklyje atsiras ] fokuso indikatorius.
6
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Laikant iki galo nuspaust¹ užrakto paleidimo mygtuk¹, vaizdai bus 
fotografuojami nepertraukiamai. Jeigu pageidaujate sustabdyti 
nepertraukiam¹ vaizdø fotografavim¹, nuimkite piršt¹ nuo užrakto 
paleidimo mygtuko.
• Režimas fiksuotas á g 
\ (Moving Object (Judantys objektai)) fotografavimo 
režimuose R (Kids (Vaikai)) ar Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai)) 
H (Scene 
(Scena)) režime. 
• Jeigu [AF Mode] (AF režimas) režimui yra išrinkta l (Pavienis 
fokusavimas), fokusavimo padëtis yra fiksuojama pirmajam kadrui ir vaizdai 
yra nepertraukiamai fotografuojami tuo paèiu intervalu. 
• Vaizdo ryškumas yra nustatomas nepertraukiamai, kai [AF Mode] (AF režimas) 
režimui yra išrinkta k (Nepertraukiamo fokusavimo) nuostata.
• Naudojantis vidine blykste užrakto mechanizmas nepasileis, kol vyksta 
blykstës ákrovos procesas. Jûs galite fotoaparate nustatyti, kad užrakto 
mechanizmas pasileistø, kol blykstë bus parengta, [A Custom Setting 3] 
(Vartotojo nuostata) meniu lange išrinkdami [16. Release While Charging] 
(Paleisti ákrovos metu) punkt¹. (87 psl.)
• [Drive Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) meniu lange, išrinkus kit¹, nei 
g arba h nuostat¹, atšaukite nepertraukiam¹ fotografavim¹. Nuostata yra 
atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinim¹, jeigu [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu lange suaktyvinus [Memory] (Atmintis) (315 psl.), [Drive 
Mode] (Fotografavimo bûdo režimas) punktui yra išrinkta P (Išjungta) 
nuostata.
• Fotografavimo greitis gali sumažëti kai [Distortion Correction] (Iškraipymø 
korekcija) ar [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Chromatiniø oberacijø korekcija) 
(229 psl.) nustatyta [On] (Ájungta).
K-r_OPM_LIT.book  Page 163  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM