Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
164
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Suaktyvinus fotografavim¹ intervalu, vaizdai yra fotografuojami nustatytu 
intervalu nustatyt¹ laik¹.
1
[A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Interval Shooting] (Fotografavimas intervalu) 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Interval Shooting] (Fotografavimas intervalu) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Interval] (Intervalas).
Kai fotografuojami du arba daugiau 
vaizdø, nustatykite laukimo laik¹, kol bus 
nufotografuojamas paskesnis vaizdas.
Paspausdami keturkryptá selektoriø 
(23) išrinkite parametr¹ ir naudodamies 
keturkrypèiu selektoriumi (45), 
sureguliuokite išrinkt¹ reikšmæ.
Jûs galite nustatyti iki 24 valandø, 00 minuèiø, ir 00 sekundžiø.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Number of Shots] (Kadrø skaièius).
Nustatomas kadrø skaièius, kurá pageidaujate nufotografuoti.
Paspauskite keturkryptá selektoriø (45) ir naudodamiesi keturkrypèiu 
selektoriumi (23), išrinkite kadrø skaièiø, kurá pageidaujate árašyti.
Jûs galite pasirinkti tarp 1 ir 999 kadrø.
Intervalinis fotografavimas
• Intervalinis fotografavimas yra negalimas sekanèiose situacijose.
- kai fotografavimui yra išrinkta C (Movie (Judami vaizdai)), ar Z (Night 
Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) of 
H (Scene (Scena)) režimas
- kai išlaikymas yra nustatytas h
- kai skaitmeninis filtras ar HDR fotografavimas ájungtas
• Kai nustatytas intervalinis fotografavimas, Multi-exposure nëra galimas 
Interval Shooting
MENU
Start Shooting
Interval
Number of Shots
Start Interval
002images
Now
Start Time
Cancel
OK
OK
00 00 00
:
'
"
K-r_OPM_LIT.book  Page 164  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM