Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
165
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [Start 
Interval] (Startavimo intervalai).
Nustatykite laik¹, kai yra nufotografuojamas pirmas vaizdas.
Paspausdami keturkryptá selektoriø (5) ir naudodamiesi keturkrypèiu 
selektoriumi (23), išrinkite [Now] (Dabar) arba [Set Time] (Nustatyti 
laik¹).
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [Start 
Shooting] (Pradëti fotografuoti) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas vaizdus fotografuoti nustatytu intervalu.
6
Iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Jeigu subjekto vaizdo ryškumas 
yra nustatytas, ekrane atsiras 
fokuso ] indikatorius.
7
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Jeigu [Start Interval] (Startavimo intervalai) punktui yra išrinkta [Now] 
(Dabar), bus nufotografuotas pirmasis vaizdas. Kai yra išrinkta [Set 
Time] (Nustatyti laik¹), fotografavimas prasidës nustatytu laiku.
Fotografuojant daug vaizdø, vaizdai yra fotografuojami intervalu, 
nustatytu 2 žingsnyje.
Kai nustatytas vaizdø skaièius yra nufotografuotas, fotoaparatas 
sugráš á áprastiná fotografavimo režim¹.
Now (Dabar)
Fotografavimas startuoja iš karto Galite nufotografuoti 
dvi ar daugiau nuotraukø.
Set Time 
(Nustatyti laik¹)
Fotografavimas prasidës nustatytu laiku. Naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (3), išrinkite [Start Time] 
(Pradinis laikas), naudodamiesi keturkrypèiu 
selektoriumi (45), išrinkite laik¹ ir paspausdami 
keturkryptá selektoriø (23)nustatykite pradžios laik¹.
Interval Shooting
Exit
MENU
Standby
Remaining Shots
100images
Interval
00 00 00
:
'
"
K-r_OPM_LIT.book  Page 165  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM