Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
166
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Jûs galite sukurti sudëtiná paveiksl¹, fotografuodami kelis kadrus. 
1
[A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Multi-exposure] (Daugkartinë ekspozicija) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Multi-exposure] (Daugkartinë ekspozicija) meniu langas.
• Fotoaparatas neveiks vaizdus fotografuojant nustatytu intervalo režimu. 
Jeigu pageidaujate atšaukti fotografavim¹ intervalu režim¹, paspauskite bet 
kurá galiniame skydelyje esantá mygtuk¹ arba paspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹ ir 
3 mygtuk¹, atvaizduodami patvirtinimo lang¹, o po to 
naudodamiesi keturkrypèiu selektoriumi (23), išrinkite [Exit] (Išeiti) ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹. Jûs taip pat galite išeiti iš fotografavimo intervalu 
režimo, pasukdami pagrindiná selektoriø á išjungimo padëtá arba pasukdami 
režimo išrinkimo disk¹. 
• 9 (Single Frame Shooting (Pavienio kadro fotografavimas)) pasirinkta 
nepriklausomai nuo dabartinio pasirinkto režimo parametrø.
• Jeigu subjektas nëra sufokusuotas fokuso režimu nustatykite l (Single 
mode) arba jeigu [Interval] (Intervalas) nuostata yra pernelyg maža ir vaizdo 
negali bûti pilnutinai apdorojamas, prieš árašant vaizd¹, vaizdas nebus 
nufotografuotas.
• Net jeigu kiekvienas kadras yra atvaizduojama ekrane su greita peržiûra, 
jo nebus galima padidinti arba ištrinti.
• [Interval] (Intervalas) nuostata yra negalima, kai i [Number of Shots] (Kadrø 
skaièius) yra išrinkta [1].
• Fotografavimas intervalu režimas yra atšaukiamas, kai SD atminties 
kortelëje nëra vietos vaizdø árašymui.
• Jeigu automatinio maitinimo išjungimo režimo (308 psl.) dëka, fotoaparatas 
yra išjungiamas, vaizdus fotografuojant intervalu, aparatas automatiškai 
vël ásijungs, kai ateis nustatytas laikas. 
• Jeigu vaizdus fotografuojate intervalu ilg¹ laik¹, rekomenduojama 
pasinaudoti kintamosios srovës adapteriu K-AC109. (51 psl.)
Multi ekspozicija
• Multi-ekspozicija yra negalima sekanèiose situacijose.
- kai fotografavimui yra išrinkta C (Movie (Judami vaizdai)), ar Z (Night 
Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)) of 
H (Scene (Scena)) režimas
- kai skaitmenins filtras, HDR fotografavimas ar Cross Processing ájungti
• Kai Multi-exposure yra nustatya, sekanèios funkcijos negalimos.
- Ekspozicijos braketingas ar Intervalinis fotografavimas (Paskutinë 
pasirinkta funkcija)
- Distorcijos korekcija ar šoninës spalvø aberacijos reguliavimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 166  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM