Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
167
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Number of Shots] (Kadrø skaièius).
3
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5), o po to 
paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), norëdami 
pasirinkti kadrø skaièiø.
Pasirinkite nuo 2 iki 9 kadrø.
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Auto EV Adjustment] (Automatinis EVreguliavimas) 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
45), norëdami 
pasirinkti 
O arba P.
Išrinkus O(Ijungta), nuostat¹, ekspozicija yra reguliuojama 
automatiškai, priklausomai nuo kadrø skaièiaus.
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Start Shooting] (Pradëti fotografuoti) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
7
Nufotografuokite vaizd¹.
Kiekvien¹ kart¹, paspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹, greitos 
peržiûros metu bus atvaizduotas sukurtas vaizdas. Greitos peržiûros 
metu paspausdami K/i mygtuk¹, ištrinkite sukurtus vaizdus 
iki nustatyto taško ir vël skurkite nuo pirmojo vaizdo.
Vaizdas yra išsaugomas, kai nustatytas kadrø skaièius ir tada 
pasirodo [Multi-exposure] (Daugkartinë ekspozicija). 
MENU
OK
2
OK
Multi-exposure
Cancel
Start Shooting
Number of Shots
Auto EV Adjustment
times
K-r_OPM_LIT.book  Page 167  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM