Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
170
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
*1 Negalimas, kai fokusavimo režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)).
*2 Galimas, kai fokusavimo režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)).
Starburst 
(Žvaigždžiø 
pliûpsnis) 
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui nakties 
kraštovaizdyje arba šviesos 
atspindžiø nuo vandens 
fotografavimui su specialiai 
pasiektu kibirkšèiavimu, 
papildant spinduliø efektais, 
vaizdø paryškinimui. 
Forma: Cross (Kryžius)/
Žvaigždë/snaigë/Heart (Širdis)/
Nata
Poveikio tankumas: Mažas/
Vidutiniškas/Didelis
Dydis: Mažas/Vidutinis/Didelis
Kampas: 0°/30°/45°/60°
Fish-eye 
(Žuvies akis) 
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui lyg atrodytu, 
kad juos fotografuojate 
žuvies akimi.
Silpnas/Std./Stiprus
Custom Filter 
(Pasirenkamas 
filtras) 
Individualiai pritaikomas 
ir išsaugomas filtras pagal 
jûsø pageidavimus.
Didelis kontrastas: 
OFF (IŠJUNGTA)/+1 iki +5
Neintensyvus fokusavimas: 
OFF (IŠJUNGTA)/+1 iki +3
Tono skaidymas: 
OFF (IŠJUNGTA)//Raudona/
Žalia/Mëlyna/Geltona 
Šešëlio tipai: 6 tipai
Šešëlio lygis: -3 iki +3
3 iškraipymø tipai
Iškraipymø lygis: 
OFF (IŠJUNGTA)/Silpnas/
Vidutinis/Stiprus 
Invert Color (Apversta spalva): 
OFF (IŠJUNGTA)/ON 
(ÁJUNGTA)
Color 
(Spalvotas) 
Fotografavimui su pasirinktos 
spalvos filtru. Pasirinkite 
iš 18 filtrø (6 spalvos 
×3 tonai).
Spalva: Raudona/Rusvai 
raudona/Žalsvai mëlyna/
Mëlyna/Žalia/Geltona
Spalvos intensyvumas: 
Šviesus/Standartinis/Tamsus 
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
K-r_OPM_LIT.book  Page 170  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM