Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
171
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[Digital Filter] (Skaitmeninis 
filtras) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras filtro pasirinkimo 
meniu langas. 
Ájungus aparato maitinim¹, ekrano fone 
bus atvaizduojamas paskutinis nufotografuotas vaizdas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite filtr¹.
• Skaitmeninis filtras negalimas sekanèiose situacijose. 
- kai fotografavimo režimui yra išrinktas Z (Night Scene HDR (Nakties 
kraštovaizdis)) 
H (Scene (Scena)) režimas
- kai yra failas nustatytas [RAW] ar [RAW+] (fiksuoja JPEG)
• Kai nustatytas skaitmeninis filtras, Multi-exposure nëra galima. 
- Nepertraukimas fotografavimas, Intervalinis fotogrfavimas ar Multi 
ekspozicija 
- HDR fotografavimas (Paskutinë pasirinkta funkcija)
Priklausomai nuo naudojamo filtro, vaizdø išsaugojimui gali prireikti daugiau 
laiko.
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
Digital Filter
Not use any filters
OFF
OFF
Starburst
Cancel
Check
OK
OK
MENU
INFO
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 171  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM