Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
172
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
parametr¹ ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
45
sureguliuokite parametro 
reikšmæ.
Galimos operacijos
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
mc mygtukas
Naudokites pirminës peržiûros funkcija norëdami 
peržiûrëti filtro efekt¹. (Negalimas kai fotografuojama 
režime C (Movie (Judami vaizdai)).)
M mygtukas
Išsaugo nuotrauk¹ be filtro. Pasirinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) paspauskite 
4 mygtuk¹.
• Jûs galite pakesiti nustatymus iš [A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu 
• Nustatykite [Movie] (Judami vaizdai) [A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) 
meniu, kai fotografavimo režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)). 
(179 psl.)
• Pasirinkite [Not use any filters] (Nenaudojami bet kokie filtrai) 3 žingsnyje, 
norëdami užbaigti fotografavima su filtru.
• Jûs taip pat galite nufotografuotiems JPEG/RAW vaizdams pritaikyti 
skaitmeniná filtr¹ atkûrimo režimu (275 psl.). 
Shape
MENU
INFO
Cancel
Check
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 172  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM