Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
173
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Fotografavimas su Live View
Jûs galite fotografuoti tieisoginës peržiûros režime.
• Nuotrauka užfiksuota tiesioginës peržiûros režimu, gali skirtis.
• Jei pakis šviesos šaltinis per Live View, atvaizdas gali virpëti.
• Jei kameros pozicija greitai kinta naudojant Live View, vaizdas 
gali bûti nerodomas su atitinkamu ryškumu. Palaukite, kol ekranas 
tampa stabilus prieš fotografuojant.
• Gali atsirasti triukšmo naudojant Live View prastai apšviestose vietose.
• Live View gali bûti rodomas iki 5 minuèiø. Kai Live View baigiasi išsekus 
5 minutems, Live View galima ájungti vël spaudžiant U mygtuk¹.
• Jei fotografuosite su Live View ilgesná laikotarpá, kameros vidaus temperatûra 
gali padidëti. Rekomenduojama, kad jûs išjungtumëte Live View, kai 
ne fotografuojate. Siekiant išvengti vaizdo kokybë sumažëjimo, leiskite, 
kad fotoaparatas atšaltø po ilgo nuotraukø ir filmø árašymo. 
• Jeigu fotoaparato vidinë temperatûra tampa aukšta, l (temperatûros 
áspëjimo) ženklelis atsiras ekrane ir nebus galima pasinaudoti tiesioginës 
peržiûros režimu. 
• Jeigu tiesioginës peržiûros režimas yra naudojamas vietose, kur 
fotoaparatas gali ákaisti, kaip antai, tiesioginiuose saulës spinduliuose, 
ekrane gali atsirasti l (temperatûros áspëjimo) ženklelis. Jeigu pakilo 
temperatûra fotoaparato viduje, atšaukite tiesioginës peržiûros režim¹.
• Jeigu tiesioginës peržiûros režimas yra naudojamas net ir ekrane atsiradus 
l (temperatûros áspëjimo) ženkleliui, tiesioginës peržiûros režimas gali 
išsijungti, net nepraëjus 5 minutëms. Galima toliau áprastai fotografuoti, 
net jei tiesioginës peržiûros režimas yra išjungtas.
• Kuo aukštesnis jautrumas, tuo daugiau triukšmø atsiras nuotraukose 
naudojant Live View funkcij¹.
• Per Live View, vaizdo ieškiklyje nieko nerodys.  
• Jeigu fotografuojate vaizdus, aparat¹ laikydami rankose ir peržiûrëdami 
fotografuojam¹ vaizd¹ ekrane, galite sujudinti fotoaparat¹. 
Rekomenduojama pasinaudoti trikoju.
• Nebus galima suaktyvinti tiesioginës peržiûros režimo, kai duomenys 
yra išsaugomi SD atminties kortelëje.
K-r_OPM_LIT.book  Page 173  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM