Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
174
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Galite nustatyti Live View rodymo ir fokusavimo režimus.
1
[A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Live View] (Tiesioginë peržiûra) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Live View] (Tiesioginë peržiûra) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
išrinkite autofokusavimo 
metod¹.
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Live View nustatymai 
I
Veido 
atpažinimo AF
Leidžia fokusui atrasti veidus ir juos sufokusuoti. 
Geltonas rëmas pasirodo svarbiausiam veidui (balti 
rëmai pasirodo kitiems veidams), ir autocentras 
ir automatinis neapsaugojimas yra ávykdyti 
svarbiausiam veidui. (numatytasis nustatymas)
Veido atpažinimas atliekamas, kai fokuso režimas 
nustatytasá \ (išskyrus kai I (Auto Picture 
(Automatinis fotografavimas))).
i Contrast AF
Rodo Live View ir atlieka autofokus¹ pasitelkdamas 
informacij¹ iš vaizdo ieškiklio.
S Faziø skirtumas
Nutraukia Live View ir atlieka fokusavim¹ su AF 
sensoriumi.
Jei užrakto mygtukas nuspaustas iki puses Live 
View metu, Live View vaizdas dingsta ir veikia 
atuofokusas. Kai sufokusuojama, Live View 
vaizdas vël pasirodo. 
MENU
Live View
Info Overlay
Show Grid
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Method
Cancel
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 174  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM