Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
175
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Show Grid] (Tinklelio rodymas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
5
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
tinklelá ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Pasirinkite iš [Off] (Išjungta) (gamyklinë 
nuostata), e (4×4 Tinklas), 
f (Auksinis pjûvis) ar g (tinklelis).
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Info Overlay] (Info perdangos), [Histogram] (Histograma) 
ar [Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi zona).
7
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite 
arba P.
8
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Reikia daugiau laiko norint sufokusuoti kai naudojatës I ar i taip pat S. 
Taip pat sudëtingiau užfiksuoti sekamus objektus.
- objektai su menku kontrastu
- objektai be vertikalaus kontrasto, pavyzdžiui, horizontaliø juostø
- objektai su nuolat kintanèiu ryškumu, forma, ar spalva, pavyzdžiui, 
fontanas
- objektai, kuriø atstumas nuo kameros keièiasi
- maži objektai
- objektai esantys priekyje ir fone
- kai naudojate specialius filtrus
- objektai esantys ekrano kampe
Live View
MENU
Info Overlay
Show Grid
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Method
Cancel
OK
OK
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 175  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM