Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
176
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
1
Pasirinkite fotografavimo režim¹.
Režimo išrinkimo disk¹ nustatykite á kit¹, nei á C.
2
Paspauskite U mygtuk¹.
Veidrodis pasikels ir tiesioginis vaizdas bus atvaizduojamas ekrane. 
Pagrindiná selektoriø vël pasukdami á 
U
 padëtá, išeikite iš tiesioginës 
peržiûros režimo.
Nejudamø vaizdø fotografavimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 176  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM