Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
177
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
* Rodiklis 11 rodomas baltas per Live View ir nusidažys žaliai, kai 
klausimas yra dëmesio. Ji tampa raudona, kai klausimas buvo 
ne spalv¹. Ne jis rodomas, kai dëmesys režimas yra nustatytas á \.
* Kai 15, 16, ir 18 gali bûti pakeisti, 5 atsiras šalia nustatytos reikšmës. 
* Indikatoriai 20 ir 21 rodomi kai [Autofocus Method] (Autofokuso 
metodas) nustatytas á I ir fotoaparatas aptinka veidus. (Iki 16 veidø 
rëmeliuose gali atvaizduoti fotoaparatas.) 
[1234]
+1.0
+1.0
2000 F2.8
3200
P
P
1
1
2
2
+3
-3
ISO
[
37]
2000 F2.8
400
P
P
ISO
SHIFT
SHIFT
1
2 3 4 5 6 7 8
12
13
17
16
15
14
18
19
20
21
11
9
10
Live View rodymas
(Šioje iliustracijoje yra atvaizduojami visi ženkleliai, paaiškinimo tikslais.)
1
Fotografavimo režimas
2
Blykstës režimas
Fotografavimo bûdo režimas
Baltos spalvos balansas
Vartotojo vaizdas
Multi-ekspozicija/Intervalinis 
fotografavimas/Skaitmeninis 
filtras/HDR fotografavimas
Kadrø skaièius Multi-exposure/
Cross Processing režimu
Baterijos bûklë
Temperatûros perspëjimas
10 Kontrasto AF rëmelis
11 Faziø skirtumas AF rëmelis/
AF taškas
12 EV kompensavimas
13 Histograma
14 AE fiksavimas
15 Išlaikymo ženklelis
16 Diafragmos reikšmë
17 EV juosta
18 Jautrumas
19 Likusiø vaizdø skaièius
20 Pagrindinis veido atpažinimo 
rëmelis (Veido atpažinimo AF)
21 Veido atpažinimo rëmelis 
(Veido atpažinimo AF)
K-r_OPM_LIT.book  Page 177  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM