Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
178
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Galimos operacijos
3
Pasirinkite objekt¹ ekrane ir iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Autofokuso sistema apdoroja.
Kai fokuso režimas nustatytas \, pasukite fokusavimo žied¹ 
kol subjektas bus ryškus fokusavimo ekrane.
4
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Vaizdas bus nufotografuotas.
4 mygtukas
Kai fokusavimas nustatytas S (Select (Išrinkti)) 
ir [Autofocus Method] (Autofokuso metodas) yra 
nustatytas i ar S, spauskite išjungti keturkryptá 
selektoriø (2345) ir leisti keisti AF tašk¹.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Keisti AF tašk¹ kai AF taškas galimas keisti. 
Spauskite 
4 mygtuk¹ grážti AF taškui á AF rëmelio 
centr¹. 
Laikykite 
nuspaudæ 
4 mygtuk¹
Išjungti AF taškø keitim¹ ir ájungti valdym¹ keturkrypèiu 
selektoriu (2345).

mygtukas
Išdidina nuotrauk¹ 2, 4, 6 kartus (kai fokuso režimas 
nustatytas á \, išdidina nuotrauk¹ 2, 4, 6, 8, ar 10 kartø). 
Naudodami keturkryptá selektoriø (2345) norëdami 
pakeisti rodymo zon¹ ir paspauskite | mygtuk¹, 
norëdami grážti centrinæ rodymo zon¹. (Galimas kai [Green 
Button] (Green mygtukas) priskirtas | mygtukui [Green 
Button] (Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo 
režimas) meniu (215 psl.).) 
• Kai [AF Mode] (AF režimas) režimas nustatytas k ir [Autofocus Method] 
(Autofokuso metodas) nustatytas á I ar i, fotoaparatas fokusuoja centr¹ 
ir automatiškai seka fokusuojam¹ subjekt¹. 
• Nuotraukos užfiksuotos išdidintos, árašomos nnormalaus dydžio.
• Jei [Optical Preview (Optinë peržiûra)] ar [Digital Preview] (Skaitmeninë 
peržiûra) yra priskirtas | mygtukui [Green Button] (Green mygtukas) 
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu, galite pasirinti matymo gylá 
ekranëlyje, kai paspaudžiate | mygtuk¹. (149 psl.
Bûsenos ekranas ir valdymo panelë nerodoma naudojantis Live View. 
Norëdami pakeisti nustatymus, paspauskite 
3 mygtuk¹ ir pakeiskite 
juos kiekviename meniu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 178  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM