Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
1
Prieš naudojantis 
šiuo fotoaparatu
Prieš naudojantis fotoaparatu, patikrinkite ápakavimo turiná 
ir susipažinkite su aparato sudëtinëmis dalimis.
Sudëtinës fotoaparato dalys  ............................... 22
Indikatoriø atvaizdavimas  ................................... 27
K-r_OPM_LIT.book  Page 17  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM