Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
179
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Judamø vaizdø árašymas
Jûs galite filmuoti naudodami Live View.
Galite árašyti filmus su kadrø skaièiumi (skaièiø kadrø skaièius per 
sekundæ), 25 kadrø per sekundæ (kps), Mono garso, o failo formatas 
nustatytas AVI.
1
[A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Movie] (Judami vaizdai) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Movie] (Judami vaizdai) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
pasirinkite árašytø pikseliø 
skaièiø, o po to paspauskite 
mygtuk¹.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Quality Level] (Kokybës laipsnis) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Video nuostatø keitimas
Recorded Pixels (Raiška)
Pikseliai
Santykis
b (Gamyklinë nuostata)
1280×720
16:9
c
640×480
4:3
Recorded Pixels
Quality Level
Sound
Cross Processing
Digital Filter
1280x720
Cancel
OK
OK
MENU
00:00'00"
Movie Aperture Control
Fixed
Shake Reduction
OFF
OFF
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 179  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM