Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
180
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
kokybës lygá, o po to paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasirinkite iš C (Geriausia; standartinis nustatymas), 
D (Geresnë) ir E (Geriausia).
Pakeitus kokybës laipsnio nuostat¹, ekrano viršuje, dešinëje 
pusëje atsiras árašytø vaizdø skaièius ir kokybës laipsnis.
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Sound] (Garsas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), 
išrinkite 
arba Z ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
7
Jeigu reikalinga, pakeiskite [Cross Processing] 
(Kryžminis procesas) ir [Digital Filter] (Skaitmeninis 
filtras) nustatymus.
Detaliau, žr. 234 psl. Cross Processing ir 169 psl. Skaitmeninis filtras.
8
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [Movie 
Aperture Control] (Vaizdo filmuko diafragmos reikšmës 
kontrolë), ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5). 
9
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23) pasirinkite 
[Fixed] (Fiksuojama) ar [Auto] (Automatinis) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
g
Árašo gars¹. (standartinis nustatymas)
Z
Neárašo garso. 
Fixed (Fiksuojama)
Vaizda filmuojamas su prieš tai nustatyta 
diafragmos reikšme. (gamyklinë nuostata)
Automatinis
Diafragma valdoma automatiškai. (Diafragmos 
vertë fiksuojama filmuojant net jei pasirinkta [Auto] 
(Automatinis).)
K-r_OPM_LIT.book  Page 180  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM