Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
181
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
10
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Shake Reduction] (Sujudëjimo sumažinimas) 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
11
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
ar l, o po to paspauskite 4 mygtuk¹.
12
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra paruoštas filmuoti.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite 
á 
C padëtá.
Live View rodomas video árašymui.
k
Sujudëjimo mažinimas naudojimas .
l
Nenaudoja Shake Reduction. (numatytasis nustatymas) 
Video árašymas
00:30'00"
F2.8
1 +2
-2 1
+1.5
+1.5
HD
HD
Sound (Garsas)
Árašymo trukmë
Shake Reduction
(Sujudëjimo sumažinimas)
K-r_OPM_LIT.book  Page 181  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM