Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
182
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Galimos operacijos
2
Pasirinkite objekt¹ ekrane ir iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Autofokuso sistema apdoroja.
Kai fokuso režimas nustatytas \, pasukite fokusavimo žied¹ 
kol subjektas bus ryškus fokusavimo ekrane.
3
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Prasidës judamo vaizdo filmavimas.
4
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹ dar kart¹.
Árašymas bus sustabdytas.
E-diskas
Keièia diafragmos vertæ kai [Movie Aperture Control] 
(Vaizdo filmuko diafragmos reikšmës kontrolë) 
nustatyta [Fixed] (Fiksuojama). (gamyklinë nuostata)
| mygtukas
Atkuria nustatomas vertes, kai [Green Button] (Green 
mygtukas) priskirtas | mygtukui [Green Button] 
(Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) 
meniu.
Rodo nustatymø ekran¹ kai [Custom Image] (Vartotojo 
vaizdas), [Digital Filter] (Skaitmeninis filtras) ar [Cross 
Processing] (Kryžminis procesas) priskirtas 
| mygtukui. (215 psl.)
mc mygtukas + 
e-ratukas
EV kompensavimo reikšmës reguliavimas (±2 EV).
4 mygtukas
Kai fokusavimas nustatytas S (Select (Išrinkti)) 
ir [Autofocus Method] (Autofokuso metodas) yra 
nustatytas i ar S, spauskite išjungti keturkryptá 
selektoriø (2345) ir leisti keisti AF tašk¹.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Keisti AF tašk¹ kai AF taškas galimas keisti. 
Spauskite 
4 mygtuk¹ grážti AF taškui á AF rëmelio 
centr¹. 
Laikykite 
nuspaudæ 
4 mygtuk¹
Išjungti AF taškø keitim¹ ir ájungti valdym¹ keturkrypèiu 
selektoriu (2345).
M mygtukas
Didina vaizd¹ 2, 4, ar 6 kartus (kai fokusavimas 
nustatytas \, didina vaizd¹ 2, 4, 6, 8, ar 10 kartø). 
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345) 
pakeisite atvaizdavimo viet¹ ekrane.
K-r_OPM_LIT.book  Page 182  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM