Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
183
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Árašyti vaizdai gali bûti peržiûrimi peržiûros režime.
1
Paspauskite Q mygtuk¹.
Persijungiama á atkûrimo režim¹.
2
Naudodamiesi keturkrypèiu selektoriumi (45), 
pasirinkite pageidaujam¹ vaizd¹ groti.
Ekrane vaizduojamas pirmas filmuko kadras.
• Kai [Sound] (Garsas) nustatyta g (Ijungta), fotoaparato veikimo garsai taip 
pat registruojami. Kai árašote film¹, uždëkite fotoaparat¹ ant trikojo 
ir nejudinkite kai árašynëjate. 
• Árašydami video, nepriklausomai nuo AF režimo nustatymo, árašymas 
prasideda, kai užrakto mygtukas yra nuspaustas visiškai, net jei objektas 
nera sufokusuotas.
• Kai filmuojate, autofokusas neveikia.
• Blykstës negalima naudoti.
• Kai filmuojate naudodami vaizdo apdirbim¹, kaip skaitmeniná filtr¹, kai kurie 
kadrai gali bûti nenurodyti. 
• Jei bus aukšta temperatûra fotoaparato viduje per filmo árašym¹, árašas gali 
bûti nutrauktas, siekiant apsaugoti elektros grandinæ. 
• Galite filmuoti nepertraukiamai iki 4 GB arba 25 minutes. Kai SD atminties 
kortelë pilna, árašymas sustabdomas ir vaizdas išsaugomas.
• Live View vaizdas C režime rodomas priklausomai [Live View] (Tiesioginë 
peržiûra) nustatymams (174 psl.) padarytais [A Rec. Mode 3] (Árašymo 
režimas) meniu. Beje, histograma ir šviesiø/tamsiø plotø áspëjimas 
nerodomas filmavimo metu. 
• Jeigu jûs ketinate ilg¹ laik¹ nepertraukiamai naudotis fotoaparatu, 
rekomenduojama aparato maitinimui srovæ tiekti iš kintamosios srovës 
adapterio rinkinio K-AC109 (ásigyjamas atskirai). (51 psl.)
• Taip pat galite naudoti nuotoliná valdymo pultelá filmuojant. (159 psl.) 
• EV kompensacija galima filmuojant. 
• Jautrumas yra fiksuojamas ties [AUTO] (Automatinis).
Judamø vaizdø atkûrimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 183  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM